Provozní řád

 • Tento Provozní řád (dále jen „řád“) upravuje smluvní podmínky, dle kterých se řídí právní vztah mezi provozovatelem fitness centra (dále jen „centra“) – společností Czech Virus Gym s.r.o., IČO: 07051450, sídlem Hády 1098/5a, Brno (dále jen „provozovatel“) a jeho návštěvníky.

 • Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem (i případnými aktualizacemi) a dodržovat jej. Registrací s ním plně souhlasí.

 • Členská karta Czech Virus Gym je vydávána oproti vratné záloze 100,-Kč.

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. V případě, že svým chováním porušují tento řád, je personál oprávněn jej bez náhrady vstupného vykázat z centra.

 • Czech Virus Gym je členským klubem a pro registraci a zakoupení členské karty jsou nutné tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mail a fotografie v souladu s GDPR.

 • Vstup do fitness centra je možný pouze po registraci a se zakoupenou permanentkou, jednorázovým vstupem nebo po prokázání se kartou Multisport a Active Pass. Permanentky jsou vystavené na jméno a nepřenosné.

 • Pro registraci je nutné, aby návštěvník dosáhl věku minimálně 15 let. V případě, že je nezletilý, lze tak učinit pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Tato osoba je pak plně zodpovědná za jeho bezpečí v prostorách fitness centra. Vstup osobám mladším 15 let je umožněn pouze s doprovodem osoby starší 18 let, která za něj přebírá plnou zodpovědnost.

 • Sálové lekce lze rezervovat osobně, telefonicky nebo pomocí on-line rezervačního systému na stránce: https://rezervace.membex.cz/czechvirusgym/. Rezervace pomocí mailu není možná. Pro rezervaci je nutné mít zůstatek na kreditním účtu minimálně ve výši ceny jedné lekce.

 • Na stránce https://rezervace.membex.cz/czechvirusgym/ lze také dobít kredit a koupit/prodloužit permanentku. Platnost u 10ti vstupové permanentky je ½ roku. U ostatních dle jejich trvání v popisu. Začátek její platnosti lze vybrat při nákupu.

 • Kredit na kartě je nevratný a nelze jej refundovat. Je nutné jej kompletně vyčerpat za služby nebo zboží na baru.

 • Kredit nelze využít na koupi zboží, které podléhá sazbě 21% DPH. Tj. oblečení, shakery, magnezium, přívěsky, zásobníky.

 • Pokud je lekce zrušena 24 hodin a méně před jejím začátkem, činí storno 100% ceny lekce.

 • Provozovatel není zodpovědný za zdravotní stav návštěvníků. V případě předchozích potíží je nutné konzultovat vhodnost návštěvy s lékařem.

 • Vstup nebude umožněn osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek.

 • Do prostor centra je přísně zakázáno vnášet zbraně, nebezpečné předměty, alkohol, omamné a jinak zakázané látky a léky. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm není dovolena.

 • Do prostor fitness centra není povolen vstup zvířatům, s vyjímkou asistenčních psů.

 • Konzumace jídla je povolena pouze mimo hlavní cvičící plochu a sál pro skupinové lekce

 • Centrum je v provozu dle aktuální otevírací doby. Poslední možnost vstupu do fitness centra je 45 minut před koncem provozní doby.

 • Vstup do centra je povolen pouze v čisté, kvalitní obuvi (nikoli venkovní) a vhodném oblečení.

 • Při cvičení je návštěvník povinen používat ručník a to jak z hygienických důvodů, tak kvůli ochraně koženky na strojích. Ručník lze za poplatek zapůjčit na recepci.

 • Při cvičení s nakládacími činkami je nutné používat uzávěr os, aby se předešlo pádu závaží a případnému zranění. Po ukončení cviku musí být nářadí uvedeno do původního stavu.

 • Návštěvníci v prostoru fitness centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovém stroji je poté zakázáno.

 • Je zakázáno odhazovat činky na zem mimo prostory vzpěračských platforem a pokládat je na čalounění strojů.

 • Návštěvník je povinen používat stroje a ostatní vybavení fitness v souladu s jejich určením. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitness je zakázáno.

 • Při cvičení s limitními váhami je návštěvník povinen zajistit dopomoc od jiného návštěvníka nebo obsluhy centra a dbát na bezpečnost svoji i ostatních.

 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek, je mimo prostor šatny na vlastní riziko. Provozovatel za tyto věci neodpovídá. Pro uložení mobilních telefonů, klíčů, peněženek a jiných cenností slouží skříňky, které jsou umístěny u recepce a monitorovány kamerovým systémem.

 • Při odchodu je nutné skříňku vyklidit a klíč odevzdat zpět obsluze. Po jeho navrácení bude zároveň vrácena členská karta, která zůstává po celou dobu návštěvy na baru.

 • Při ztrátě klíče nebo poškození zámku je povinen návštěvník uhradit částku 100,-Kč jako náhradu za instalaci nového zámku.

 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor fitness centra.

 • Pro případ první pomoci je v prostoru recepce lékárnička, vybavená dle platných předpisů.

 • Je zakázáno používat práškové a kostkové magnesium. Povoleno je pouze tekuté.

 • Bez předchozího souhlasu majitele je zakázáno pořizování foto/audio/video nebo jakýchkoliv jiných záznamů. Toto platí jak pro platící, tak i neplatící návštěvníky.

 • Návštěvníci jsou povinni dbát dobrých mravů.

 • Veškeré nabízené produkty nejsou volně prodejné. Zakoupit jej mohou pouze registrovaní členové fitness centra.

 • Všichni osobní trenéři i trenéři sálových lekcí jsou řádně vyškolení a mají platnou licenci.

 • Bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázáno poskytování trenérských služeb.

 • Úklid centra je prováděn 1x denně vysátím všech podlah a mokrým vytřením hladkých povrchů (dlažby, vinyl). Toalety a sprchy jsou 1x denně vyčištěny dezinfekčním prostředkem. Průběžný úklid během dne se řídí tabulkou úklidu, která je vyvěšena v šatnách.

 • Kontrola a údržba strojů probíhá dle doporučení výrobce nebo dle potřeby.

 • V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na vedoucího provozovny na kontaktech – mail: jirka@czechvirusgym.cz a mobil: 607 653 336.

Děkujeme za trpělivost při seznamování se s tímto Řádem a přejeme příjemnou návštěvu fitness centra Czech Virus Gym.